Trefelling

Trefelling

Vi hogger trær, Små trær, store trær, vanskeligstilte trær. Mange trær.

Trefelling

Vi hogger trær, Små trær, store trær, vanskeligstilte trær. Mange trær.

Trefelling

Trefelling

Vi hogger trær, Små trær, store trær, vanskeligstilte trær. Mange trær.

Trefelling

Trefelling

Vi hogger trær, Små trær, store trær, vanskeligstilte trær. Mange trær.

Trefelling

Trefelling

Vi hogger trær, Små trær, store trær, vanskeligstilte trær. Mange trær.

Trefelling

Trefelling

Vi hogger trær, Små trær, store trær, vanskeligstilte trær. Mange trær.

Trefelling

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv
 

Har du et tre du ønsker å få hogd.


Enten du ønsker å få hogd et lite tre, et høyt tre, et vanskeligstilt tre, få ryddet noen trær i hagen eller få ryddet en tomt. Vi kan hogge trærne for deg.

I boligområder kan trærne fort bli for store. Noen trær henger over bygninger, andre over ledninger eller over til naboen. Noen trær kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko for omgivelsene.
Med godt utstyr og god teknikk hogger vi de fleste trær.

Etter behov og ønske utfører vi hogging, kvisting, oppkubbing, vedkløyving, flishugging av greiner og bortkjøring.

Ta kontakt for gratis befaring.

De fleste trær må vi se for å kunne gi en pris.INFORMASJON OM TREFELLINGEN

 

Sikker leveranse                                            

Vi har høyt fokus på sikker leveranse. Vi har som mål at det ikke skal skje skader på hverken personer, gjenstander eller bygninger.

Likevel, uhell kan skje. Vi er da forsikret mot skade av betydning. Forsikringen dekker opptil

kr 10.000.000.


Dokumentert opplæring

Vi har gjennomgått kurs i:
- Hogst med motorsag
- Treklatring med motorsag
- Ungskogpleie med ryddesag

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Sikkerhet for utførende og medvirkende mannskap

Vi bruker kun trent mannskap med verneutstyr til utførelse av "risikooppgavene".  Dette gjelder til bruk av motorsag, ryddesager, osv. Vi bruker også trent mannskap til håndtering av maskiner, traktor, vinsj, flishugger, tømmerkran, etc. Eventuelle andre personer vil få instrukser om hvordan ta del i arbeidet.

Ved behov for klatring i trærne, vurderes treets beskaffenhet (om det kan klatres i) og klatreren bruker dobbel sikring (klatreutstyr).

 

Vurdering av treets plassering, helsetilstand, fellemetode og fallretning

Før treet kan hogges vil vi alltid vurdere på hvilken måte treet kan felles slik at det ikke forvolder skade på noe. Kan treet felles på rot og i hvilken retning. Kan treet felles ved bruk av sikring. Har treet en helsetilstand som er god nok til at vi kan klatre i det. Eller må vi bruke lift. Noen ganger lar det seg ikke gjøre å felle treet uten at det oppstår noe skade. På befaringen gjør vi oss opp en formening om dette og som vil fremkomme i tilbudet, men trefeller kan endre metode helt fram til hoggingen starter.

                                              

Støy    

Under arbeidet vil det oppstå motorstøy fra motorsag, traktor og flishugger. 

                                                          

Baseplassen                                       

Vi trenger en baseplass for håndtering av trestokker/kvister/kubber og maskiner.

Det vil bli benyttet traktor med vinsj/fliskutter og traktor/bil med henger.

                                                          

Sagflis/småkvist                                            

Etter hogging rydder vi området, men i felleområdet, langs fremføringstrase og på baseplass vil det nødvendigvis bli liggende igjen noe sagflis og småkvist.

 

 

Fuglereder, hekketid og andre dyr

Ifølge naturmangfoldloven skal vi i perioden 1. april til 15. juli unngå å felle trær med reder. Dette for at fuglene skal få hekke i fred. Vi prøver også å ta hensyn til eventuelle andre dyr som vil bli påvirket av hogsten. Dersom oppdragsgiver vet noe om fugler og dyr i hogstområdet må vi få opplysninger om dette.

 

Om nøkkelbiotop, registrerte naturtyper, vernede og fredede arter

Vi må ta spesielle hensyn i områder med registrerte naturtyper og vi kan ikke hogge treslag oppført på artsdatabankens rødliste. www.artsdatabanken.no. Ved oppslag i NIBO’s database «kilden», kan vi finne registrerte opplysninger om slike forhold. Se kilden.nibio.no. Landbrukssjefen i kommunen har også oversikt over dette.

 

Dersom kunden har opplysninger om dette som vi må ta hensyn til, så må vi få høre om dette.

 

 

Om kommunens reguleringsplan og bestemmelser for hogging

I Oslo kommune er trefelling regulert i reguleringsplanene for mange områder. Da må man søke Oslo kommune før trefelling kan starte.

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-sende-byggesoknad/felle-eller-beskjare-tre-pa-privat-eiendom/#gref

 

I andre kommuner kan trefelling i enkeltområder også være regulert. I så fall må det også her søkes kommunen om tillatelse. Dette må avklares før hogging kan starte.

 

Avklaring av trær som skal hogges

Før hogging kan starte må det gjennomgås nøye hvilke trær som skal hogges.

                                                          

Eierskap til trærne                                         

Kunden kan kun angi egne trær for felling.       

Dersom det angis trær for felling utenfor egen eiendom, må det innhentes godkjennelse fra grunneier (nabo).

Eierskap for hogde trær/kubber/flis som det avtales at skal kjøres bort, overdras til trefeller.

 

Oppstart

De oppdragene vi har er ofte slik at vi ikke helt vet hvor lang tid det tar. Ved avtaleinngåelsen må vi derfor avtale hvilken periode hoggingen kan utføres. Når tiden for oppstart nærmer seg, vil så orientere om dette.

 

Fakturering

Det faktureres etterskuddsvis etter levering. 10 dagers betalingsfrist. Bemerkninger må sies i fra om innen betalingsfristen.

 

 

Husk å varsle naboer før hoggingen starter.

 

Galleri KJB Consult - Trefelling

Bilder fra våre oppdrag.
 • Item 7
 • Vertical Image 1
 • Item 3
 • Item 4
 • Vertical Image 2
 • Item 5
 • Item 11
 • Item1
 • Item 8
 • Item 9
 • Vertical Image 3
 • Item 10
 • Vertical Image 5
 • Item 6
 • Item 12
 • Vertical Image 4
 • Item 13
 • Item 14
 • Item 15
 • Item 16

KJB Consult AS

Til websiden vår bruker vi disse domenenavnene:
kjb-consult.no
hoggetre.no
topptre.no
knutsenvedsalg.no
E-POSTDRESSE:
post@kjb-consult.no
hogging@topptre.no
ved@knutsenvedsalg.no
TELEFON:
95255805

VEDSALG:
48428662 (Etter kl. 15).
POSTADRESSE:
Tumyrveien 57B
1482 Nittedal
ORGANISASJONSNR:
996.597.296
© 2024 KJB Consult AS. All Rights Reserved.